فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سحرم دولت بیدار به بالین آمد
   گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

   قدحی در‌کش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد
   مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای
که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد
   گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد
ناله فریادرس عاشق مسکین آمد
   مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی‌ست
ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد
   ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست
که به کام دل ما آن بشد و این آمد
   رسم بد ‌عهدی ایام چو دید ابر بهار
گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد
   چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل
عنبر افشان به تماشای ریاحین آمد