فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
   نه هر که آینه سازد سکندری داند

   نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند
   تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست خود روش بنده پروری داند
   غلام همت آن رند عافیت سوزم
که در گدا صفتی کیمیاگری داند
   وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
   بباختم دل دیوانه و ندانستم
که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند
   هزار نکته باریکتر ز مو این‌جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
   مدار نقطه بینش ز خال توست مرا
که قدر گوهر یک دانه جوهری داند
   به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
جهان بگیرد اگر دادگستری داند
   ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند