فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
   وآن که این کار ندانست در انکار بماند

   اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند
   صوفیان واستدند از گرو می همه رخت
دلق ما بود که در خانه خمار بماند
   محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
قصه ماست که در هر سر بازار بماند
   هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم
آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
   جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت
جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند
   گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس
شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند
   از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند
   داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید
خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند
   بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد
که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند
   به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند