فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
   چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

   من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
   چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
   چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
   سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
   غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
   توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
   بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
   ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند