فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ساقیا آمدن عید مبارك بادت
   وآن مواعید که کردی مرواد از یادت

   در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت
   برسان بندگی دختر رز گو به درآی
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
   شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
   شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
   چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت
   حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت