فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند
   مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

   طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند
زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند
   خواهی که بر‌نخیزدت از دیده رود خون
دل در وفای صحبت رود کسان مبند
   گر جلوه می‌نمایی و گر طعنه می‌زنی
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند
   ز آشفتگی حال من آگاه کی شود
آن را که دل نگشت گرفتار این کمند
   بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست
تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند
   جایی که یار ما به شکرخنده دم زند
ای پسته کیستی تو خدا را به خود مخند
   حافظ چو ترك غمزه ترکان نمی‌کنی
دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند