فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نقدها را بود آیا که عیاری گیرند
   تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

   مصلحت دید من آن است که یاران همه کار
بگذارند و خم طره یاری گیرند
   خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی
گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند
   قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش
که در این خیل حصاری به سواری گیرند
   یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون
که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند
   رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد
خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
   حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست
زین میان گر بتوان به که کناری گیرند