فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
   نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

   عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش
که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند
   ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آن که خدمت جام جهان نما بکند
   طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
   تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
   ز بخت خفته ملولم بود که بیداری
به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند
   بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد
مگر دلالت این دولتش صبا بکند