فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
   که اعتراض بر اسرار علم غیب کند

   کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند
   ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی
که خاك میکده ما عبیر جیب کند
   چنان زند ره اسلام غمزه ساقی
که اجتناب ز صهبا مگر صهیب کند
   کلید گنج سعادت قبول اهل دل است
مباد آن که در این نکته شک و ریب کند
   شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد
که چند سال به جان خدمت شعیب کند
   ز دیده خون بچکاند فسانه حافظ
چو یاد وقت زمان شباب و شیب کند