فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
   منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

   شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست
   هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست
   آن‌کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست
   هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست
   باز‌پرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست
   عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست
   ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست
   حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی‌خار کجاست