فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند
   ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند

   قاصد منزل سلمی که سلامت بادش
چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند
   امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند
گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند
   یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز
که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند
   شاه را به بود از طاعت صد ساله و زهد
قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
   حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد
تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند
   گوهر پاك تو از مدحت ما مستغنی‌ست
فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند
   ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز
خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند