فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
   پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

   به فتراك جفا دل‌ها چو بربندند بر بندند
ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند
   به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند
نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند
   سرشک گوشه‌گیران را چو دریابند در یابند
رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند
   ز چشمم لعل رمانی چو می‌خندند می‌بارند
ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند
   دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد
ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند
   چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند
بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند
   در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند
که با این درد اگر در بند در مانند درمانند