فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
غلام نرگس مست تو تاجدارانند
   خراب باده لعل تو هوشیارانند

   تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز
و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند
   ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر
که از یمین و یسارت چه سوگوارانند
   گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و ببین
که از تطاول زلفت چه بی قرارانند
   نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو
که مستحق کرامت گناهکارانند
   نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس
که عندلیب تو از هر طرف هزارانند
   تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند
   بیا به میکده و چهره ارغوانی کن
مرو به صومعه کآن جا سیاه کارانند
   خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
که بستگان کمند تو رستگارانند