فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شاهدان گر دلبری زین سان کنند
   زاهدان را رخنه در ایمان کنند

   هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد
گلرخانش دیده نرگسدان کنند
   ای جوان سروقد گویی ببر
پیش از آن کز قامتت چوگان کنند
   عاشقان را بر سر خود حکم نیست
هر چه فرمان تو باشد آن کنند
   پیش چشمم کمتر است از قطره‌ای
این حکایت‌ها که از طوفان کنند
   یار ما چون گیرد آغاز سماع
قدسیان بر عرش دست افشان کنند
   مردم چشمم به خون آغشته شد
در کجا این ظلم بر انسان کنند
   خوش برآ با غصه ای دل که اهل راز
عیش خوش در بوته هجران کنند
   سر مکش حافظ ز آه نیم‌شب
تا چو صبحت آینه رخشان کنند