فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند
   که زیرکان جهان از کمندشان نرهند

   من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه
هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند
   جفا نه پیشه درویشی‌ست و راهروی
بیار باده که این سالکان نه مرد رهند
   مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
شهان بی کمر و خسروان بی کلهند
   به هوش باش که هنگام باد استغنا
هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند
   مکن که کوکبه دلبری شکسته شود
چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند
   غلام همت دردی کشان یک رنگم
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند
   قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
که سالکان درش محرمان پادشهند
   جناب عشق بلند است همتی حافظ
که عاشقان ره بی‌همتان به خود ندهند