فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بود آیا که در میکده‌ها بگشایند
   گره از کار فروبسته ما بگشایند

   اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند
دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
   به صفای دل رندان صبوحی زدگان
بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند
   نامه تعزیت دختر رز بنویسید
تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند
   گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب
تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگشایند
   در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند
   حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا
که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند