فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود
   رونق میکده از درس و دعای ما بود

   نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان
هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود
   دفتر دانش ما جمله بشویید به می
که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود
   از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل
کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود
   دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد
و اندر آن دایره سرگشته پا برجا بود
   مطرب از درد محبت عملی می‌پرداخت
که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود
   می‌شکفتم ز طرب زآن که چو گل بر لب جوی
بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود
   پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان
رخصت خبث نداد ار نه حکایت‌ها بود
   قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد
کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود