فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
   سر ما خاك ره پیر مغان خواهد بود

   حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است
بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود
   بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
   برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو
راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود
   ترك عاشق کش من مست برون رفت امروز
تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود
   چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد
تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود
   بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد
زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود