فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz




خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
   گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

   ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی
آن چه در مذهب ارباب طریقت نبود
   خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق
تیره آن دل که در او شمع محبت نبود
   دولت از مرغ همایون طلب و سایه او
زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود
   گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن
شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود
   چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی‌ست
نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود
   حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود