فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود
   تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

   دل که از ناوك مژگان تو در خون می‌گشت
باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
   هم عفاالله صبا کز تو پیامی می‌داد
ور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
   عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود
   من سرگشته هم از اهل سلامت بودم
دام راهم شکن طره هندوی تو بود
   بگشا بند قبا تا بگشاید دل من
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود
   به وفای تو که بر تربت حافظ بگذر
کز جهان می‌شد و در آرزوی روی تو بود