فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
   و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

   از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب
رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود
   در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود
   ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق
هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود
   ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب
در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود
   نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زآن چشم مست
طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود
   گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم
کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود
   حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می‌نوشت
طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود