فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود
   تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود

   چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت
تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود
   آن نافه مراد که می‌خواستم ز بخت
در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود
   از دست برده بود خمار غمم سحر
دولت مساعد آمد و می در پیاله بود
   بر آستان میکده خون می‌خورم مدام
روزی ما ز خوان قدر این نواله بود
   هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید
در رهگذار باد نگهبان لاله بود
   بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح
آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود
   دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه
یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود
   آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر
پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود