فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود
   که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود

   حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی‌ست
به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود
   مباحثی که در آن مجلس جنون می‌رفت
ورای مدرسه و قال و قیل مسله بود
   دل از کرشمه ساقی به شکر بود ولی
ز نامساعدی بختش اندکی گله بود
   قیاس کردم و آن چشم جادوانه مست
هزار ساحر چون سامریش در گله بود
   بگفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن
به خنده گفت کی‌ات با من این معامله بود
   ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش
میان ماه و رخ یار من مقابله بود
   دهان یار که درمان درد حافظ داشت
فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود