فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مسلمانان مرا وقتی دلی بود
   که با وی گفتمی گر مشکلی بود

   به گردابی چو می‌افتادم از غم
به تدبیرش امید ساحلی بود
   دلی همدرد و یاری مصلحت بین
که استظهار هر اهل دلی بود
   ز من ضایع شد اندر کوی جانان
چه دامنگیر یا رب منزلی بود
   هنر بی عیب حرمان نیست لیکن
ز من محرومتر کی سالکی بود
   بر این جان پریشان رحمت آرید
که وقتی کاردانی کاملی بود
   مرا تا عشق تعلیم سخن کرد
حدیثم نکته هر محفلی بود
   مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است
که ما دیدیم و محکم جاهلی بود