فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
   بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

   بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ
ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود
   به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ
که همچو روز بقا هفته‌ای بود معدود
   شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن
زمین به اختر میمون و طالع مسعود
   ز دست شاهد نازك عذار عیسی دم
شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود
   جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل
ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود
   چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار
سحر که مرغ درآید به نغمه داوود
   به باغ تازه کن آیین دین زردشتی
کنون که لاله برافروخت آتش نمرود
   بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد
وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود
   بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش
هر آن چه می‌طلبد جمله باشدش موجود