فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
   سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست

   سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید
تبارك الله از این فتنه‌ها که در سر ماست
   در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
   دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که از این پرده کار ما به نواست
   مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست
   نخفته‌ام ز خیالی که می‌پزد دل من
خمار صد ‌‌‌‌‌شبه دارم شرابخانه کجاست
   چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم
گرم به باده بشویید حق به دست شماست
   از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
   چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست
   ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست