فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
از دیده خون دل همه بر روی ما رود
   بر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود

   ما در درون سینه هوایی نهفته‌ایم
بر باد اگر رود دل ما زآن هوا رود
   خورشید خاوری کند از رشک جامه چاك
گر ماه مهرپرور من در قبا رود
   بر خاك راه یار نهادیم روی خویش
بر روی ما رواست اگر آشنا رود
   سیل است آب دیده و هر کس که بگذرد
گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود
   ما را به آب دیده شب و روز ماجرا‌ست
زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود
   حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل
چون صوفیان صومعه دار از صفا رود