فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
   ور آشتی طلبم با سر عتاب رود

   چو ماه نو ره بیچارگان نظاره
زند به گوشه ابرو و در نقاب رود
   شب شراب خرابم کند به بیداری
و گر به روز شکایت کنم به خواب رود
   طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل
بیفتد آن که در این راه با شتاب رود
   گدایی در جانان به سلطنت مفروش
کسی ز سایه این در به آفتاب رود
   سواد نامه موی سیاه چون طی شد
بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود
   حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر
کلاه داریش اندر سر شراب رود
   حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز
خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود