فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
از سر کوی تو هر کو به ملالت برود
   نرود کارش و آخر به خجالت برود

   کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا
به تجمل بنشیند به جلالت برود
   سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست
که به جایی نرسد گر به ضلالت برود
   کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر
حیف اوقات که یک سر به بطالت برود
   ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی
که غریب ار نبرد ره به دلالت ببرد
   حکم مستوری و مستی همه بر خاتم تست
کس ندانست که آخر به چه حالت برود
   حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی
بو که از لوح دلت نقش جهالت برود