فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
   هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

   از دماغ من سرگشته خیال دهنت
به جفای فلک و غصه دوران نرود
   در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند
تا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرود
   هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است
برود از دل من و از دل من آن نرود
   آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود
   گر رود از پی خوبان دل من معذور است
درد دارد چه کند کز پی درمان نرود
   هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان
دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود