فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
   به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود

   طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی
ولی چگونه مگس از پی شکر نرود
   سواد دیده غمدیده‌ام به اشک مشوی
که نقش خال توام هرگز از نظر نرود
   ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار
چرا که بی سر زلف توام به سر نرود
   دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود
   مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که آبروی شریعت بدین قدر نرود
   من گدا هوس سرو ‌قامتی دارم
که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود
   تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری
وفای عهد من از خاطرت به در نرود
   سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
   به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
چو با شه در پی هر صید مختصر نرود
   بیار باده و اول به دست حافظ ده
به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود