فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود
   وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود

   می ده که نو عروس چمن حد حسن یافت
کار این زمان ز صنعت دلاله می‌رود
   شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود
   طی مکان ببین و زمان در سلوك شعر
کاین طفل یک شبه ره یک ساله می‌رود
   آن چشم جادوانه عابد ‌‌‌‌فریب بین
کش کاروان سحر ز دنباله می‌رود
   از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز
مکاره می‌نشیند و محتاله می‌رود
   باد بهار می‌وزد از گلستان شاه
و از ژاله باده در قدح لاله می‌رود
   حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین
غافل مشو که کار تو از ناله می‌رود