فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود
   وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

   گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود
   خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه
کز دست غم خلاص من آن‌جا مگر شود
   از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود
   ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود
   از کیمیای مهر تو زر گشت روی من
آری به یمن لطف شما خاك زر شود
   در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب
یا رب مباد آن که گدا معتبر شود
   بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود
   این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست
سرها بر آستانه او خاك در شود
   حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست
دم در‌کش ار نه باد صبا را خبر شود