فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
   تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

   رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود
   گوهر پاك بباید که شود قابل فیض
ور نه هر سنگ و گلی لعل و مرجان نشود
   اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش
که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود
   عشق می‌ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود
   دوش می‌گفت که فردا بدهم کام دلت
سببی ساز خدایا که پشیمان نشود
   حسن خلقی ز خدا می‌طلبم خوی تو را
تا دگر خاطر ما از تو پریشان نشود
   ذره را تا نبود همت عالی حافظ
طالب چشمه خورشید درخشان نشود