فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
   پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

   یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند
گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
   آخر ای خاتم جمشید همایون آثار
گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود
   واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید
من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود
   عقلم از خانه به در رفت و گر می این است
دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود
   صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می
تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود
   خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت
حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود