فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد
   دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد

   از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی دهم
اینم همی ستاند و آنم نمی‌دهد
   مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست
یا هست و پرده‌دار نشانم نمی‌دهد
   زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین
کآن جا مجال باد وزانم نمی‌دهد
   چندان که بر کنار چو پرگار می‌شدم
دوران چو نقطه ره به میانم نمی‌دهد
   شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی
بد ‌عهدی زمانه زمانم نمی‌دهد
   گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست
حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد