فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خیال روی تو در هر طریق همره ماست
   نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

   به رغم مدعیانی که منع عشق کنند
جمال چهره تو حجت موجه ماست
   ببین که سیب زنخدان تو چه می‌گوید
هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست
   اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
   به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
فلان ز گوشه نشینان خاك درگه ماست
   به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است
همیشه در نظر خاطر مرفه ماست
   اگر به سالی حافظ دری زند بگشای
که سال‌هاست که مشتاق روی چون مه ماست