فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر به باده مشکین دلم کشد شاید
   که بوی خیر ز زهد ریا نمی‌آید

   جهانیان همه گر منع من کنند از عشق
من آن کنم که خداوندگار فرماید
   طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم
گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید
   مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید
که حلقه‌ای ز سر زلف یار بگشاید
   تو را که حسن خدا‌داده هست و حجله بخت
چه حاجت است که مشاطه‌ات بیاراید
   چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی‌غش
کنون بجز دل خوش هیچ در نمی‌باید
   جمیله‌ای‌ست عروس جهان ولی هش‌دار
که این مخدره در عقد کس نمی‌آید
   به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر
به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بیاساید
   به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند
که بوسه تو رخ ماه را بیالاید