فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دست از طلب ندارم تا کام من بر‌آید
   یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر‌‌آید

   بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر
کز آتش درونم دود از کفن بر‌‌آید
   بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن بر‌‌آید
   جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش
نگرفته هیچ کامی جان از بدن بر‌آید
   از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
خود کام تنگدستان کی زآن دهن بر‌آید
   گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان
هر جا که نام حافظ در انجمن بر‌آید