فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زهی خجسته زمانی که یار باز آید
   به کام غمزدگان غمگسار باز آید

   به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم
بدان امید که آن شهسوار باز آید
   اگر نه در خم چوگان او رود سر من
ز سر نگویم و سر خود چه کار باز آید
   مقیم بر سر راهش نشسته‌ام چون گرد
بدان هوس که بدین رهگذار باز آید
   دلی که با سر زلفین او قراری داد
گمان مبر که بدان دل قرار باز آید
   چه جورها که کشیدند بلبلان از دی
به بوی آن که دگر نو‌بهار باز آید
   ز نقش بند قضا هست امید آن حافظ
که همچو سرو به دستم نگار باز آید