فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
اگر آن طایر قدسی ز درم باز آید
   عمر بگذشته به پیرانه سرم باز آید

   دارم امید بر این اشک چو باران که دگر
برق دولت که برفت از نظرم باز ‌آید
   آن که تاج سر من خاك کف پایش بود
از خدا می‌طلبم تا به سرم باز آید
   خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز
شخصم ار باز نیاید خبرم باز آید
   گر نثار قدم یار گرامی نکنم
گوهر جان به چه کار دگرم باز آید
   کوس نو دولتی از بام سعادت بزنم
گر ببینم که مه نو‌سفرم باز آید
   مانعش غلغل چنگ است و شکر خواب صبوح
ور نه گر بشنود آه سحرم باز آید
   آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ
همتی تا به سلامت ز درم باز آید