فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید
   هلال عید در ابروی یار باید دید

   شکسته گشت چو پشت هلال قامت من
کمان ابروی یارم چو وسمه باز کشید
   مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت
که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید
   نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود
گل وجود من آغشته گلاب و نبید
   بیا که با تو بگویم غم ملالت دل
چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید
   بهای وصل تو گر جان بود خریدارم
که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید
   چو ماه روی تو در شام زلف می‌دیدم
شبم به روی تو روشن چو روز می‌گردید
   به لب رسید مرا جان و بر‌نیامد کام
به سر رسید امید و طلب به سر نرسید
   ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند
بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید