فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
   وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

   صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست
فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید
   ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد
هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید
   مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید
   ز روی ساقی مه‌وش گلی بچین امروز
که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید
   چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد
که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید
   من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت
که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید
   بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب
که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید