فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست
   که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

   من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چار‌ تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست
   می بده تا دهمت آگهی از سر قضا
که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست
   کمر کوه کم است از کمر مور این جا
ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست
   بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد
زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
   جان فدای دهنش باد که در باغ نظر
چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست
   حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد
یعنی از وصل تواش نیست به‌جز باد به دست