فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
معاشران ز حریف شبانه یاد آرید
   حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید

   به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق
به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید
   چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی
ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید
   چو در میان مراد آورید دست امید
ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید
   سمند دولت اگر چند سر کشیده رود
ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید
   نمی‌خورید زمانی غم وفاداران
ز بی‌وفایی دور زمانه یاد آرید
   به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال
ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید