فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بیا که رایت منصور پادشاه رسید
   نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

   جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت
کمال عدل به فریاد دادخواه رسید
   سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد
جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید
   ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن
قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
   عزیز مصر به رغم برادران غیور
ز قعر چاه بر‌آمد به اوج ماه رسید
   کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل
بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
   صبا بگو که چه‌ها بر سرم در این غم عشق
ز آتش دل سوزان و دود آه رسید
   ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق
همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید
   مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول
ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید