فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عید است و آخر گل و یاران در انتظار
   ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

   دل بر گرفته بودم از ایام گل ولی
کاری بکرد همت پاکان روزه‌دار
   دل در جهان مبند و به مستی سال کن
از فیض جام و قصه جمشید کامگار
   جز نقد جان به دست ندارم شراب کو
کآن نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار
   خوش دولتی‌ست خرم و خوش خسروی کریم
یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار
   می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد
جام مرصع تو بدین در شاهوار
   گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست
از می کنند روزه گشا طالبان یار
   زان جا که پرده پوشی عفو کریم توست
بر قلب ما ببخش که نقدی‌ست کم عیار
   ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود
تسبیح شیخ و خرقه رند شراب‌خوار
   حافظ چو رفت روزه و گل نیز می‌رود
ناچار باده نوش که از دست رفت کار