فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
   وز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار

   به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
   حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
   جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
   کنون که چشمه قند است لعل نوشینت
سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار
   مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر
از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار
   چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است
که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار
   غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار