فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر
   زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر

   قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد
یعنی از خاك در دوست نشانی به من آر
   در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است
ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر
   در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم
ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر
   منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان
و گر ایشان نستانند روانی به من آر
   ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن
یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر
   دلم از دست بشد دوش چو حافظ می‌گفت
کای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر