فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
   صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

   اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست
   بیار باده که در بارگاه استغنا
چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست
   از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست
   مقام عیش میسر نمی‌شود بی‌رنج
بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست
   به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می‌باش
که نیستی‌ست سرانجام هر کمال که هست
   شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست
   به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی
هوا گرفت زمانی ولی به خاك نشست
   زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید
که گفته سخنت می‌برند دست به دست